Nieuwsbrief januari-februari 2017

Vaste medewerksters op de groepen

De afgelopen weken zijn er heel veel zieken, zo ook onder onze medewerksters helaas. Wij hebben per groep altijd 2 a 3 vaste medewerksters en daarnaast een aantal inval medewerksters. Bij de groepen zelf kunnen de ouders aan de hand van foto's zien wie er die week op welke dagen werkzaam is op de groep. Wij doen ons uiterste best om bij ziekte van een van de vaste medewerkster van een betreffedne groep een oplossing te vinden met het inzetten van haar vaste collega van die groep. In de de afgelopen weken zijn er echter zoveel zieken dat dit niet altijd lukt. Hier door kan het voorkomen dat er een andere medewerkster op de groep aanwezig is dan vermeld, of zelfs iemand die voor sommige ouders onbekend is. Uiteraard vinden wij dit heel vervelend en wij blijven ons best doen om passende oplossingen te vinden. Als er vragen zijn, horen wij deze uiteraard graag. 

De vaste pedagogisch medewerksters op de Hendrik Smitstraat zijn:

Dominique, Priscilla en Patricia

Vaste invalkrachten: Kelly en Maroucha

Vaccineren

Er zijn de laatste maanden in het nieuws diverse discussies over het wel of niet vaccineren van kinderen. De meningen zijn hier flink over verdeeld. Wij laten ons bij dit soort discussies leiden door de Branchevereniging en zij hebben de volgende berichtgeving op de site staan.

De minister geeft over niet-gevaccineerde kinderen aan dat in beginsel er nu geen juridische basis is voor een algehele weigering van niet ingeënte kinderen in de kinderopvang. In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals mazelen, kan de eigenaar van een kinderopvangvoorziening besluiten niet-ingeënte kinderen (tijdelijk) de toegang te weigeren, wanneer de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen in het geding is:

'Afhankelijk van het risico en de omstandigheden zou in een individueel geval op basis van een adequate onderbouwing, waarbij alle betrokken belangen zijn afgewogen, (tijdelijk) de toegang tot de kinderopvang kunnen worden geweigerd. Het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of er voldoende grond bestaat voor een weigering. Het RIVM heeft overigens aangegeven dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben op het risico van het oplopen van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt. Een kind kan ook buiten de kinderopvang besmet worden.'

Wij zullen dan ook geen kinderen weigeren die niet zijn gevaccineerd. Vooralsnog zijn er bij ons geen gevallen bekend waarbij een kind Toppie bezoekt en niet is gevaccineeerd volgens het rijksvaccinatieschema.

Meldcode kindermishandeling

Elke kinderopvangorganisatie is verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De branchevereniging heeft al sinds eind 2011 een algemene meldcode voor de kinderopvang geïntroduceerd en deze wordt regelmatig getoetst en aangepast. Wij hanteren altijd de nieuwste versie, deze meldcode ligt op elke groep van onze vestigingen en is door ouders altijd in te zien. Indien u dit wilt, graag even navragen bij de pedagogisch medewerkster van de groep.

Vierogenprincipe

Op een kinderdagverblijf hanteert men het 'vierogenprincipe'; dit houdt in het kort in dat wij ons inzetten om het makkelijker te maken dat andere volwassenen kunnen meekijken en meeluisteren met de medewerksters van de groep. Een medewerkster staat dan ook nooit een hele dag alleen op de groep. Wel soms tijdens het brengen en halen van de kinderen, maar op die momenten lopen er regelmatig ouders naar binnen. Op deze manier maken ouders dus ook deel uit van het vierogenprincipe.

Ophalen

Vaak halen ouders aan het eind van de dag eerst de oudere kinderen op en dan de jongere broertjes of zusjes. Wij willen vragen dit om te draaien. Op de jongere groepen zorgt het voor een hoop onrust als de ouders kinderen binnen komen stormen en in hun enthousiasme een wervelwind veroorzaken.

Luchtkwaliteit

Op Toppie meten wij wekelijks de kwaliteit van de lucht, wij meten dan de CO2 waarde, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Wij hebben de ventilatie op dusdanige wijze geregeld dat de metingen zeer zelden buiten het gewenste vallen. Deze metingen worden genoteerd en als er eens een meting buiten het gewenste valt nemen wij direct maatregelen. Er zal dan extra geventileerd worden.

Reservekleding

Wij willen de ouders vragen de reservekleding te checken, is er nog reservekleding aanwezig en is dit de juiste maat?

Contact Toppie

Voor vragen over planning of financiele zaken kan er gemaild worden naar kdv@kdvtoppie.nl. Voor vragen over groepsgerelateerde zaken kunt u terech bij de medeweksters van de groep en voor ruilen of extra dagen kan er gemaild worden naar angelique@kdvtoppie.nl.

 

 

 

 

 

Agenda

01 februari OC vergadering Hilvertsweg

27 februari team vergadering alle vestigingen

27 maart team vergadering alle vestigingen

© Kinderdagverblijf Toppie Hilversum